İHALE İLANI
KOZLUK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NDAN
               
BATMAN İLİ KOZLUK İLÇESİ KÖY YOLLARI ASFALT ONARIM İŞİ
 açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1  İdarenin
   
a) Adı
:
KOZLUK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
b) Adresi
:
KOZLUK HÜKÜMET KONAĞI 3. KAT KOZLUK/BATMAN
c) Telefon numarası
:
0 488 4112090 0 488 411 20 01 ÜCRETSİZ end_of_the_skype_highlighting
d) Faks numarası
:
0 488 411 24 36 end_of_the_skype_highlighting
e) Elektronik posta adresi
:
 
2)İhale konusu yapıişinin
   
a)Niteliği, türü ve miktarı
:
BATMAN İLİ KOZLUK İLÇESİ KÖY YOLLARI ASFALT ONARIM İŞİ
 
b) Yapılacağı yer
:
KARŞIYAKA-UZUNYAZI-TAŞLIK-BEYBAĞI GRUP KÖY YOLU..... ULAŞLI-YAYALAR-YANIKKAYA-SASON BAĞLANTI YOLU GRUP KÖY YOLU....ULAŞLI-YAYALAR-YANIKKAYA-SASON BAĞLANTI YOLU GRUP KÖY YOLU ASFALT ONARIM İŞİ....KAMIŞLI-KOÇAKLAR-DUYGULU GRUP KÖY YOLU....TAŞLIDERE-KALETEPE GRUP KÖY YOLU....PINARHİSAR-KARAOĞLAK GRUP KÖY YOLU....YANKILI-ÇAMLICA-GÜRPINAR-ÜNSALDI GRUP KÖY YOLU ASFALT ONARIM İŞİ  
c) işe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren5- ( beş ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)İşin Süresi
:
Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 40  (Kırk) takvim günüdür.
3-İhalenin
:
 
a)Yapılacağı Yer
:
Kozluk Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b)Tarihi ve Saati
:
12/09/2018- saat 10.00
 
4 -İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
4.1- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- İdari Şartnamenin 10. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
4.1.5- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6-Geçici Teminat Belgesi.             (Teminat mektupları dışındaki nakit teminatların Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği adına Halk Bankası nezdinde kayıtlı TR360001200135300016100021 nolu hesaba aktarılarak buna dair banka dekontu veya Kozluk Mal Müdürlüğü veznesine yatırılması ve dekontunun ihale dosyası içinde sunulması gerekir.)
4.1.7-İhaleye firma sahibinin katılması esastır.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ile katılması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmayacaktır
4.1.8- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
4.1.9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.
4.1.10-İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.11- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname
4.1.12-Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
                Ortak girişimlerde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu İlan metninin 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.9, 4.1.11 ve 4.1.12. bentlerinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.
4.2-Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1-İş Deneyim Belgeleri:
İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50  oranında gerçekleştirdiği veya % 50'ı oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunması gerekmektedir.
İş ortaklıklarında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise bu tutarın asgari % 30' unu sağlaması gerekir.
4.3.2 Yapı Araçları Taahhütnamesi dosyada bulunacak (İhaleyi Alan Firma Tarafından Noterde onaylatılarak verilecek)
4.3,3 Teknik Personel Taahhütnamesi dosyada bulunacak (İhaleyi alan firma tarafından Noterde onaylatılarak verilecek.)
 
 
4.3.4-İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:
          a) İstekliler tarafından aşağıda belirtilen Teknik Personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütname vermesi zorunludur.
 
Teknik Personel
Adet
Günlük cezası
İnşaat Mühendisi  veya İnşaat Teknikeri
1 Adet
Sözleşme bedelinin %0,06 ‘sı oranında günlük ceza uygulanacaktır.
Yardımcı Eleman
3 Adet
4.3.5 -Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
4.3.6. Bu işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman sayısı ve niteliği aşağıda belirtilmiş olup, bu makine ve ekipmanlar için Noter Onaylı Yapı Araçları Taahhütnamesi verilmesi zorunludur:
Makine cinsi
Adet
Günlük cezası
Damperli Kamyon (En az 15 Ton Kap. )
5 Adet
Sözleşme bedelinin %0,06 ‘sı oranında günlük ceza uygulanacaktır.
Asfalt kesme makinesi
1 adet
Asfalt yama robotu
1 adet
Greyder
1 Adet
Demir Bandajlı Silindir.(9-11 ton statik ağırlıklı, 66-86 dHP güç)
1 Adet
Lastik Tekerlekli Silindir(80-100 Hp güc.35 ton statik ağırlık)
1 Adet
Elektronik Duyargalı Finişer Makinesi
1 Adet
Yüklenici bu iş kapsamında ve iş başında yukarıda belirtilen ve idarece istenilen araç, makine ve ekipmanları bulundurmak zorundadır. İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.
4.-Bu ihalede benzer iş olarak KARAYOLLARI V.GRUP İŞLERİ kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak İnşaat Mühendisliği Bölümleridir.
5 &8211; İhale dokümanı Kozluk Hükümet Konağı 4. KAT KOZLUK/BATMAN adresindeki Kozluk İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir.
İhale Dokümanı Bedeli   250,00.-TL' dır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 12/09/2018  günü saat 10.00' a kadar Kozluk Hükümet Konağı 4. KAT KOZLUK/BATMAN adresindeki Kozluk İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına verilebilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.
7-;İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 40 takvim günü olmalıdır.
9- Kozluk İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
İlan olunur: 05.09.2018                                                                                 
                                                                                                                           
                                                                                                                            
                                                                                                                                                   Osman BİLİCİ
                                                                                                             Kaymakam
                                                                                                           Birlik Başkanı