İHALE İLANI
HASANKEYF KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NDAN
BATMAN İLİ HASANKEYF İLÇESİ  GAZİLER KÖYÜ STABİLİZE VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ.
Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
1  İdarenin
   
a) Adı
:
HASANKEYF İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
b) Adresi
:
Hasankeyf Yeni Yerleşkesi Hükümet Konağı Kat:1/HASANKEYF
c) Telefon numarası
:
0 488 381 22 17 end_of_the_skype_highlighting
d) Faks numarası
:
0 488 381 22 26
e) Elektronik posta adresi
:
 
2 hale konusu yapım işinin
   
a)Niteliği, türü ve miktarı
:
Batman İli Hasankeyf İlçesi  Gaziler  Köyü  Yeni Yol, Stabilize ve Sanat Yapıları Yapım İşi.
 
b) Yapılacağı yer
:
Hasankeyf İlçesi Gaziler Köyü
c) işe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 5- ( beş ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)İşin Süresi
:
Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 60 (ALTMIŞGÜN)  takvim günüdür.
3-İhalenin
:
 
a)Yapılacağı Yer
:
Hasankeyf Kaymakamlığı Makam Odası  
b)Tarihi ve Saati
:
03/09/2018 Pazartesi günü saat 15.00
 
4 -İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
4.1- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- İdari Şartnamenin 10. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
4.1.5- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6-Geçici Teminat Belgesi.         
4.1.7-İhaleye firma sahibinin katılması esastır. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ile katılması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmayacaktır.
4.1.8- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.
4.1.9-İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.10- Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verilemez.
4.1.11- Bu İhalede işin tamamı veya belli kısmı için Alt Yüklenici çalıştırılamaz. Çalıştırılması durumunda yüklenici ile yapılan sözleşme feshedilecektir. Alt Yüklenci çalıştırmama taahhütnamesi verilecektir.
4.2-Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1-İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80 oranında gerçekleştirdiği veya % 80'ı oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunması gerekmektedir.
 
 
  
 
  1.  İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:
Adet
Pozisyon
Meslek Ünvanı
Meslek Özelliği
1
Şantiye Şefi
İnşaat Mühendisi
En az 2 Yıl deneyimli
1
Teknisyen
İnşaat Teknikeri
 
5
Yardımcı Eleman
 
 
 
a) Anahtar Teknik Personel: 1 Adet İnşaat Mühendisi En Az 2 Yıl deneyimli. İstenen teknik personelin mezuniyet belgelerinin sunulması Veya noter tasdikli taahhütname verilmesi zorunludur.
b) Teknik Personel: İstekliler tarafından aşağıda belirtilen Teknik Personeli istihdam edeceğine dair noter taahhütname vermesi zorunludur.
4.3.3. En geç ihaleye ait sözleşme imzalandığı gün Kurumumuza resmi dilekçe ile başvurularak iş süresi boyunca çalıştırılacak personellerin isim, görev ve diğer bilgilerinin bulunduğu noter tasdikli taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir verilmedi takdirde verilmeyen her gün için sözleşmede yazılan tutar üzerinden para cezası kesilecektir.
 
4.3.4 -Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
 
  1. 2 Adet Ekskavatör (En az 2012 Model olacaktır.)
  2. 5 Adet Damperli Kamyon (En az 2012 Model olacaktır.)
  3. 1 Adet Loder (En az 2012 Model olacaktır.)
  4. 1 Adet Dozer (En az 2012 Model olacaktır.)
  5. 1 Adet 4X4 Pikap Kontrol Aracı (En az 2015 model olacaktır.) İş süresi boyunca Hasankeyf Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı denetim personelinde kalacaktır.
 
Araç bilgileri olan Ruhsat ve Plaka noter belgesinde yazılacaktır. İhale evraklarında yazılmaması durumunda en geç sözleşme imzalanan gün itibariyle bu bilgilerin yazılı olduğu yeni bir noter belgesi getirilmesi zorunludur.
Bu işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman sayısı ve niteliği yukarıda belirtilmiş olup, bu makine ve ekipmanlar işin başlamasından bitimine kadar iş başında bulunduracağına dair Noter Onaylı Yapı Araçları Taahhütnamesi verilmesi zorunludur.
 
4.3.5-  Bu ihalede benzer iş kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği 11.6.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yer alan (A) Altyapı Grubu; V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik Bölümü İnşaat Mühendisliğidir
4.3.6-  Vergi borcu yoktur belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
4.3.7-   Şahıslar ve şirket yetkilileri için alınmış sabıka kayıt belgesi (son 1 ay içinde almış)
4.3.8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirketler hariç)
 
5 - İhale dokümanı Hasankeyf  Köylere Hizmet Götürme Birliği, Hasankeyf Yeni Yerleşkesi Hükümet Konağı
adresindeki Hasankeyf İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir.
İhale Dokümanı Bedeli 4.000,00.-TL' dır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokuman bedeli T.C. Halk Bankası Batman Merkez Şubesindeki TR900001200967500016000015  iban nolu  hesaba yatırılacaktır.
 
6 - Teklifler  03/09/2018 Pazartesi günü saat 15.00  kadar   Hasankeyf Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.
7-;İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teminatını nakit olarak yatıracak olanlar Halk Bankası Batman Merkez Şubesi  TR53 0001 2009 6750 0016 0000 99 iban nolu hesaba yatırılacaktır.
8-  isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığına dair teklifi kapsamında yer görme belgesi idareye sunmak zorundadır.
9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
10- Hasankeyf İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
İlan olunur: 27.08.2018
 
                                                                                                                                                   Faruk Bülent BAYGÜVEN
                                                                                                                                                                 Kaymakam
                                                                                                                                                                 Birlik Başkanı