İHALE İLANI
 
HASANKEYF KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda belirtilen iş 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğü giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1 – İdarenin
 
 
 
a)  Adı
:
HASANKEYF KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
b)  Adresi
:
Hasankeyf Köylere Hizmet Götürme Birliği / HASANKEYF
c)  Telefon numarası
:
0 488 381 22 17
d)  Faks numarası
:
0 488 381 22 26
2 -İhalenin
a) Adı
:
 
Batman İli Hasankeyf İlçesine Bağlı Saklı Köyüne  Ait Menfez ve Sanat Yapıları Yapım İşi.
b)Niteliği, türü ve miktarı
:
Menfez ve Sanat Yapıları Yapım İşi.
c) Yapılacağı yer
:
HASANKEYF Kaymakamlık Makamı
d) Tarihi ve saati
:
15.01.2019 Salı günü saat 11:00’da
3–İhale Konusu
:
 
a) İşin Yapılacağı yer
:
Hasankeyf’e bağlı Saklı Köyü
 
b) işe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
c)İşin Süresi
:
İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren   45  (Kırkbeş) gündür.
4 - İhaleye katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:
4.1-   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri asıllarını veya Noter Tasdikli suretlerini tekliflerin kapsamında sunmaları gerekir:
a)Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.    
b)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Aşağıda belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
-Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
-Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
-İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.      
-İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
e) Şekli ve içeriği her ne kadar idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu gibi olsa da Teklif Mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
f) Geçici Teminat Belgesi. 
g)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.2 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
4.2.1-İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70 ‘si oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.2.2.İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler: İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personel taahhütnamesi ile istenmektedir.
1-Bir (1) İnş. Mühendisi (Konusunda en az 5 yıl deneyimli)
2- Bir (1) İnş.Teknikeri
4.2.3.Makine ve diğer ekipmana  ilişkin belgeler:
İstekli İşe Başlama tarihinden İtibaren;
1-1 Adet Kırıcı (Ekskavatör)
2- 2 Adet Damperli Kamyon
Bulundurmak zorundadır. Bu makine ve Ekipman için noter onaylı taahhütname verilmesi zorunludur.
 4.2.4- İsteklinin daha önce benzer işleri taahhüt edilen sürede bitirmiş olduğuna,  bu işler için ek süre istemediğine ve süresinde bitirilmediğinden dolayı idarece para cezasına çarptırılmadığına dair taahhütname verilmesi.
4.3 Bu ihalede benzer iş olarak Menfez ve Sanat Yapıları Yapım İşi kabul edilecektir.
4.4 Bu ihalede İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan gerçek kişilerin İnşaat Mühendisi olmaları zorunludur
5 – İhale dokümanları HASANKEYF İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhale Dokümanı Bedeli 2.000,00-TL’(İKİBİNLİRA)dır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 – Teklifler 15.01.2019 Salı  günü saat 11:00’da kadar HASANKEYF İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına verilebilir. Posta ile veya iadeli ve taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.
7 –İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8- HASANKEYF Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 28 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta ve ihaleyi açık artırma ve indirmeye çevirmede serbesttir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
 
04.01.2019
 
 
Haluk KOÇ
Hasankeyf Kaymakamı
Birlik Başkanı